บทสนทนาภาษาอังกฤษ 1-2-Go

    ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ อันใกล้ชิดของประชากร 600 ล้านคน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในอนาคตประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในทุกๆด้าน 
    ซึ่งภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อ ที่ 34 ว่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ( The working language of ASEAN shall be English ) กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคู่ไปกับ ภาษาถิ่นและภาษาประจำชาติของตน 
บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการศึกษา จึงได้พัฒนาซอฟท์แวร์การศึกษา ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพแห่งการเรียนรู้ โดยสื่อการเรียนรู้ชุดนี้แบ่งเป็น 3 Level รวมเนื้อหา 60 บทเรียน เหมาะสำหรับครู-นักเรียนที่ต้องการฝึกพูด สนทนาภาษาอังกฤษ โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน

ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1. Software 1-2-Go บรรจุในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด
2. กล่อง Android Box 1 ชุด
3. รีโมทควบคุมกล่อง Android Box 1 ชุด
4. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง
5. สาย AV ต่อกับ TV. 1 เส้น
6. ชุดแปลงไฟต่อกับกล่อง Android Box 1 ชุด
7. ชุดสาย USB 1 เส้น
8. คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 1 เล่ม
9. Driver CD 1 แผ่น