ประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ THE SMART
ประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ THE SMART


    ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ คือ “การเรียนรู้แบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง”
เปลี่ยนจากผู้รับในระบบการเรียนรู้แบบเก่า มาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน 
ให้มีพัฒนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามามีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้
บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทย จึงร่วมกันผลิต “โปรแกรม THE SMART” 
ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งภาระการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามแนวคิดหลักสูตรใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระวิชาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่6

ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1. Software The Smart บรรจุในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด
2. กล่อง Android Box 1 ชุด
3. รีโมทควบคุมกล่อง Android Box 1 ชุด
4. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง
5. สาย AV ต่อกับ TV. 1 เส้น
6. ชุดแปลงไฟต่อกับกล่อง Android Box 1 ชุด
7. ชุดสาย USB 1 เส้น
8. คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 1 เล่ม
9. Driver CD 1 แผ่น