อนุบาล KIDSSANOOK
อนุบาล KIDSSANOOK

การพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 5 ปีแรกของชีวิตนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยนั้น ก็ไม่ได้มีเฉพาะหน้าชั้นเรียนเท่านั้น แต่สื่อและเนื้อหาเสริมต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามามีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้
บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทย จึงร่วมกันผลิต “โปรแกรม KIDSSANOOK” ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งภาระการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1. Software อนุบาล บรรจุในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด
2. กล่อง Android Box 1 ชุด
3. รีโมทควบคุมกล่อง Android Box 1 ชุด
4. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง
5. สาย AV ต่อกับ TV. 1 เส้น
6. ชุดแปลงไฟต่อกับกล่อง Android Box 1 ชุด
7. ชุดสาย USB 1 เส้น
8. คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 1 เล่ม

9. Driver CD 1 แผ่น